Fabio P. won 58,05 €
Lara Amira S. won 35,35 €
Naim B. won 72,45 €
Naim B. won 58,40 €
Fabio P. won 171,90 €
Lara Amira S. won 55,35 €
Fabio P. won 111,15 €
Fabio P. won 30,15 €
Rami A. won 67,50 €
Daniel N. won 30,00 €
Daniel N. won 110,00 €
Christian T. won 128,00 €
Fabio P. won 198,80 €
Daniel N. won 30,00 €
Konstantin R. won 35,10 €
Daniel N. won 46,00 €
Daniel N. won 150,00 €
Zeliha E. won 43,52 €
Daniel N. won 51,50 €
Anne D. won 33,30 €
Daniel N. won 30,00 €
Daniel N. won 30,00 €
Daniel N. won 62,00 €
Rocky S. won 81,10 €

Parhaat Thunderkick-slotit