Panagiotis P.  won  48,00 €
Jeremy V.  won  52,40 €
Christina B.  won  65,00 €
Panagiotis P.  won  106,20 €
Christina B.  won  33,60 €
Christina B.  won  51,20 €
Paula B.  won  54,80 €
Tobias W.  won  40,80 €
Petra Q.  won  94,40 €
Tobias W.  won  100,00 €
Chrisanthos L.  won  76,80 €
Chrisanthos L.  won  85,60 €
Sarah-shanice C.  won  35,50 €
Simon K.  won  31,28 €
Petra Q.  won  75,90 €
Petra Q.  won  50,30 €
Ümit D.  won  61,80 €
Ümit D.  won  42,45 €
Tobias W.  won  60,40 €
Hilke B.  won  38,40 €
Tobias W.  won  40,00 €
Tobias W.  won  40,00 €
Tobias W.  won  93,20 €