Aptirahim G. won €95.05
Patrick P. won €720.00
Patrick P. won €273.00
Patrick B. won €62.50
Nadine B. won €58.00
Patrick P. won €120.00
Zoran A. won €137.50
Aptirahim G. won €157.80