Stefan K.  won  €40.00
Sebastiam S.  won  €55.50
Franco S.  won  €32.00
Franco S.  won  €57.00
Sebastiam S.  won  €88.80
Sebastiam S.  won  €47.50
Franco S.  won  €129.50
Franco S.  won  €99.50
Franco S.  won  €139.50
Chaloemphon W.  won  €33.15
Anna G.  won  €31.20
Sead K.  won  €32.80
Walter B.  won  €38.76
David K.  won  €36.15
Walter B.  won  €46.80
Ricardo S.  won  €60.15
Pawel A.  won  €50.00
Mane K.  won  €105.60
Anna G.  won  €74.40