Sabahat Ö.  won  €36.30
Fabio P.  won  €30.10
Fabio P.  won  €92.40
Fabio P.  won  €208.60
Emmanuel Alfredo M.  won  €35.40
Emmanuel Alfredo M.  won  €33.60
Julian R.  won  €41.00
Sabahat Ö.  won  €51.75
Sissy W.  won  €40.80
Christiane D.  won  €36.00
Nil D.  won  €81.20
Georgian G.  won  €32.80
Sebastian M.  won  €30.20
Nil D.  won  €106.90
Georgian G.  won  €51.75
Georgian G.  won  €34.75
Vlora R.  won  €87.25
Hilke B.  won  €109.08
Volker J.  won  €57.51
Vlora R.  won  €129.15
Vlora R.  won  €53.25