Daniel G.  won  €88.00
Daniel G.  won  €36.40
Gisela P.  won  €48.16
Anna R.  won  €40.00
Anna R.  won  €40.00
Gisela P.  won  €94.40
Gina M.  won  €54.00
Klaus Theodor W.  won  €83.60
Daniel F.  won  €33.60
Gina M.  won  €60.00
Gina M.  won  €30.00
Gisela P.  won  €123.44
Gisela P.  won  €53.60
Gisela P.  won  €41.52

Top Quickspin Slots