Manuela H.  won  €506.20
Sandi M.  won  €103.05
Anja L.  won  €31.20
Carmen M.  won  €62.50
Anja L.  won  €31.10
Walter B.  won  €37.66
Manuela R.  won  €47.60
Heike G.  won  €32.00
Heike G.  won  €100.00
Heike G.  won  €30.00
Heike G.  won  €30.00

Top Merkur Slots