Angela M.  won  €63.30
Stephanie G.  won  €30.30
Sascha R.  won  €41.55
Ralph I.  won  €34.28
Sabahat Ö.  won  €32.10
Naim B.  won  €48.96
Frances D.  won  €54.00
Ralph I.  won  €48.00
Ralph I.  won  €42.40
Jessica Z.  won  €32.00
Jessica Z.  won  €91.00
Naim B.  won  €189.00
Ralph I.  won  €35.64
Fernando D.  won  €40.70
Frances D.  won  €41.70
Ralph I.  won  €33.00
Nino F.  won  €45.90
Sascha R.  won  €48.30
Michael L.  won  €37.50
Pascale Lutz B.  won  €163.50