Filiz K. won €120.00
Angela S. won €60.00
Nadine A. won €61.00
Filiz K. won €73.00
Nadine A. won €454.00
Roman T. won €125.00
Nadine A. won €81.00
Roman T. won €134.00