Markus E. won €101.25
Christine H. won €110.80
Apostolos S. won €100.75
Konstantin M. won €234.50
Christiane D. won €101.00
Timo E. won €200.00
Christiane D. won €157.50
Timo E. won €50.00
Christiane D. won €133.70
Till K. won €75.75