Ricardo S.  won  €60.15
Pawel A.  won  €50.00
Mane K.  won  €105.60
Anna G.  won  €74.40
Ioannis S.  won  €320.40
Franco S.  won  €68.50
Franco S.  won  €117.50
Anna G.  won  €149.20
Viktor W.  won  €50.00
Rui Augusto F.  won  €50.10
Viktor W.  won  €35.50
Franco S.  won  €126.50
Pawel A.  won  €30.00
Viktor W.  won  €112.00
Georgian G.  won  €37.25
David K.  won  €41.60
Franco S.  won  €264.00
Walter B.  won  €60.00
Rui Augusto F.  won  €31.20
Heike J.  won  €37.98
Anna G.  won  €750.00
Rui Augusto F.  won  €49.40
Rui Augusto F.  won  €34.95
Anna G.  won  €32.00
Viktor W.  won  €216.50