Matthias G. won €50.00
Gesche F. won €50.00
Sarah-shanice C. won €50.00
Sarah-shanice C. won €50.00
Lucia Rosa Maria C. won €50.00
Carmen A. won €50.00
Sven R. won €50.00
Pauli V. won €50.00
David M. won €50.08
Ivana M. won €50.25
Kevin D. won €51.00
Kevin R. won €51.00
Klaus Theodor W. won €51.75
Timo V. won €52.00
Emma H. won €52.00
Christiane D. won €52.00
Pauli V. won €52.00
Georg F. won €52.41
Dominik M. won €52.50