Ekrem K. won €67.50
Ekrem K. won €50.00
Sajad Z. won €69.25
Sebastiam S. won €50.00
Ekrem K. won €90.00
Ekrem K. won €50.00
Ekrem K. won €74.00
Ekrem K. won €100.00