Sajad Z. won €93.20
Lenka V. won €50.00
Lenka V. won €62.00
Lenka V. won €60.00
Lenka V. won €60.00
Lenka V. won €62.50
Lenka V. won €64.00
Lenka V. won €50.00
Lenka V. won €165.50