Paula B. won € 117,25
Niklas B. won € 64,20
Paula B. won € 60,00
Lucia Rosa Maria C. won € 31,00
Lucia Rosa Maria C. won € 42,50
Paula B. won € 81,50
Paula B. won € 57,50
Paula B. won € 35,00
Niklas B. won € 87,20
Paula B. won € 100,00
Lucia Rosa Maria C. won € 40,00
Paula B. won € 170,00
Ivana M. won € 41,40
Paula B. won € 54,75
Niklas B. won € 47,82
Barthmann R. won € 52,64
Niklas B. won € 48,12
Ivana M. won € 55,75
Paula B. won € 35,10
Barthmann R. won € 111,70
Ivana M. won € 51,65
Barthmann R. won € 81,50
Barthmann R. won € 84,00

Top Stakelogic Slots