Ronny B.  won  € 36,64
Ronny B.  won  € 30,32
Silke R.  won  € 376,40
Nadine K.  won  € 97,40
Nadine K.  won  € 39,00
Michael P.  won  € 30,00
Melanie L.  won  € 66,44
Jeanette T.  won  € 31,90
Mary J.  won  € 125,00
Tim A.  won  € 61,50
Silke R.  won  € 92,80
Silke R.  won  € 41,20
Melanie L.  won  € 114,50
Michael P.  won  € 42,00
Nadine K.  won  € 41,00
Silke R.  won  € 121,20
Gisela P.  won  € 47,60
Gisela P.  won  € 33,60
Gisela P.  won  € 70,40
Gisela P.  won  € 30,56
Denise D.  won  € 31,80
Saulius T.  won  € 105,00
Nadine K.  won  € 360,80

Top Amatic Slots